Информация за Администратора

„Лидкор“ ООД (за краткост по-долу “ЛИДКОР“ и/или „Администратор“), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205385064, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Одесос”, ул. "Петко Ю. Тодоров" № 9 вх.2 ет.4 ап.24, тел.: +359 894 540 100,  моб.: +359 887 302 204; e-mail: office@lidkor.com, интернет страница: www. lidkor.com.

Ако имате въпроси по отношение на личните данни, можете да се обърнете към нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Людмила Стойчева
Тел: +359 887 302 204
email: office@lidkor.com

1. Нашето отношение към Вашите лични данни

ЛИДКОР отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

2. Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите стоки и/или услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор или за да спазим законово задължение. При една част от случаите, когато обработваме лични данни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да направите това. Без тези данни, не бихме могли да изпълним своите ангажименти или предоставим съответните услуги.

При осъществяване на търговската ни дейност, в зависимост от случая, бихме могли да събираме и обработваме следната информация за Вас:

1) Общи лични данни, за да Ви индивидуализираме

i. Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес (включително и за издаване на фактура).

2) За предоставяне на информация, свързана с нашата дейност, промотиране на нашите продукти, сключване на договори и тяхното изпълнение:

i. Данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл);
ii. При регистрация в сайта ни - потребителско име, парола, електронен адрес (имейл);
iii. Писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;

3) Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: 

i. IP адрес,
ii. демографски данни и данни, предоставени при участие в специални кампании, игри и томболи, организирани от нас в това число и чрез социалните ни платформи.

3. Цел на обработването на Ваши данни

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често за следните цели:

1) Данни, необходими за сключване или изпълнение на договор:

i. установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
ii. изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки;
iii. извършване на доставка;
iv. изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги;
v. осигуряване на комплексно обслужване, включително и по електронен път;
vi. Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

2) Данни, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение:

i. задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
ii. задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
iii. изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
iv. предоставяне на информация на съда и органи на реда.

3) Данни въз основа на Ваше съгласие:

i. за директен маркетинг за наши продукти и услуги.

4. С кого споделяме информацията Ви:

ЛИДКОР използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

1) дружества, извършващи доставка и куриерски фирми;
2) външни консултанти и специалисти;
3) колекторски компании и правни кантори;
4) лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ЛИДКОР;
5) хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови задължения, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме в определени случаи сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

5. Употреба на бисквитки на Сайта

ЛИДКОР ползва функционални бисквитки на уебсайта на Компанията по отношение на локацията на потребителите -  държава, регион, часови пояс, IP адрес, както и техните интереси по отношение на продуктите на Компанията.

6. Обработка на анонимни данни

Ние обработваме анонимни данни за статически цели или маркетингови анализи, резултатите от които са обобщени и идентифицирането на конкретно лице е невъзможно – например за предпочитания на дадена възрастова група към определен вид стока.

7. Автоматизирани алгоритми

ЛИДКОР не използва средства за автоматизирано вземане на решения по смисъла на действащото законодателство за защита на данните.

8. Сигурност

ЛИДКОР взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. 

9. Срокове за съхранение на данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас. Не пазим Ваши данни безсрочно.

10. Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ЛИДКОР няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

11. Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от ЛИДКОР да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ЛИДКОР да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. ЛИДКОР осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения, ако такова бъде част от дейността на компанията.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни или на вашите деца спрямо ЛИДКОР. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до датата на оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават чрез потребителския ви профил в сайта https://www.lidkor.com.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

12. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на данните може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на нашия уеб сайт Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ЛИДКОР я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.