МЕНЮ
Количка

Общи условия

Моля, преди да пазарувате чрез уеб сайта https://lidkor.com/, да се запознаете внимателно с настоящите Общи Условия.

Настоящият документ представлява Общи Условия за ползване на електронен магазин https://lidkor.com/, съгласно които “Лидкор” ООД  продава и доставя публикуваните в него стоки посредством интернет магазин https://lidkor.com/. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. https://lidkor.com/  е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от “Лидкор” ООД . Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез https://lidkor.com/, приета и потвърдена от “Лидкор” ООД  чрез телефон или електронна поща, Системата изпраща автоматично отговор до Клиента относно приемането на заявката и статуса на поръчката.

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия регулират отношенията между “Лидкор” ООД , ЕИК 205385064, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Петко Ю. Тодоров" № 9 вх.2 ет.4 ап.24, представлявано от управителя Людмила Димитрова Стойчева, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин https://lidkor.com/.

(2) Клиент, по смисъла на настоящите Общи условия, е всяко физическо или юридическо лице, ползващо уеб сайта https://lidkor.com/  за закупуване на стоките, предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в приложимата нормативна уредба и в настоящите Общи условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: “Лидкор” ООД ;

Седалище и адрес на управление на Доставчика: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Одесос”, ул. "Петко Ю. Тодоров" № 9 вх.2 ет.4 ап.24, тел.: +359 894 540 100,  моб.: +359 887 302 204; e-mail: office@lidkor.com, интернет страница: www. lidkor.com;

Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Младост”, ул. „Здравко Чакъров“ № 5;

Данни за кореспонденция: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Одесос”, ул. "Петко Ю. Тодоров" № 9 вх.2 ет.4 ап.24, тел.: +359 894 540 100,  моб.: +359 887 302 204; e-mail: office@lidkor.com, интернет страница: www. lidkor.com;

Вписване в публични регистри:

Доставчикът е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205385064;
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205385064;
Органи, осъществяващи контрол върху дейността на Доставчика:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. "проф. Цветан Лазаров" № 2,
тел. 02/91-53-555
факс 02/91-53-525
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 933 05 65
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22

Адрес за гр. Варна: бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4
тел.: 052/603778
E-mail: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

(4) Регионална Здравна Инспекция - Варна

Адрес: гр. Варна, 9002, ул. "Брегалница", №3
Телефон: (052) 665 200
Факс: (052) 634648
E-mail: office@rzi-varna.com
Уеб сайт: http://rzi-varna.com/

Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;

Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки се генерират автоматично при осъществяване на заявка през сайта на магазина www. lidkor.com;

Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: “Лидкор” ООД  не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация от разстояние за сключване на договора;

Условия за плащане, доставка и изпълнение на договора, срок за доставка на поръчаните стоки: същите са подробно описани по-долу в раздели IV, V и VI;

Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

Условия, срок и начин за упражняване правото на отказ от договора, хипотези, в които не е предвидено правото на отказ са описани подробно в раздел VII;

Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: “Лидкор” ООД  не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Клиента:

Чл. 6. (1) Клиентът има право:

 • да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
 • да поръчва стоки от електронен магазин https://lidkor.com/ при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по имейл от представител на “Лидкор” ООД ;
 • да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид, размер (в случай, че е приложимо), цвят (в случай, че е приложимо), брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
 • да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
 • при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Закона за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за правонарушение или престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на “Лидкор” ООД  вреди.

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

Чл. 8. Клиентът се задължава:

 • да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
 • да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
 • да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
 • да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

Права и задължения на “Лидкор” ООД :

Чл. 9 “Лидкор” ООД  има право:

 • да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
 • по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
 • да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица - лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
 • да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана рекламна информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
 • има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, при изразено съгласие от негова страна, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
 • по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Лидкор” ООД  да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

Чл. 10. “Лидкор” ООД  се задължава:

 • да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
 • да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия, при цена, актуална към датата на подаване на заявката;

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от https://lidkor.com/, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://lidkor.com/ . Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, като тяхното приемане е задължително и необходимо условие за пазаруване чрез електронния магазин на Доставчика. Договорът за продажба се счита за сключен от момента на оформяне и приключване поръчката от Клиента с натискане на бутона „Потвърди поръчката“.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки и разноските за доставка на стоките съгласно условията, определени на страницата на https://lidkor.com/ и настоящите Общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на https://lidkor.com/  и настоящите Общи условия.

Чл. 12. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и  Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 13. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 14. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 15. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 16. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

Регистриране на потребител:

Чл. 17. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта https://lidkor.com/, Клиентът трябва да попълни онлайн формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни “Лидкор” ООД  има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, за което не дължи никакво обезщетение на Клиента.

Чл. 18. Регистрацията в сайта https://lidkor.com/  се извършва по следния начин:

 1. Избор на линк „Регистрация”;
 2. Въвеждане на лични данни, включително електронен адрес;
 3. Въвеждане на данни за доставка;
 4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което предоставя данни по задължителните реквизити за фактура: наименование на фирмата, адрес, Булстат/ЕИК и идентификационен номер по ДДС; Ако лицето е физическо лице – предоставя трите си имена, ЕГН и адрес; 

С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и обработка на личните данни;

Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

Чл. 19. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола,.

(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

(3) В случай на изгубена (забравена) парола, “Лидкор” ООД  изпраща нова парола на електронната поща на Клиента, след надлежно уведомяване от страна на Клиента за необходимостта от това.

Чл. 20. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на електронен магазин https://lidkor.com/, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Редактиране на Вашия профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 21. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча. В случай, че Клиентът няма регистрация в сайта на Доставчика, достъпът до продуктовия каталог на Доставчика не се предхожда от въвеждане на потребителско име и парола.

Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена, обща цена, както и таксата за доставка на избраните от него стоки. След като влезе в потребителската количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай, че желае да се откажете от избрания продукт.

Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.

Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.

Процедурата приключва чрез кликване върху бутона ” Потвърди поръчката ”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се предоставя на посочения от Клиента e-mail, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на “Лидкор” ООД .

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 23. (1) “Лидкор” ООД  приема плащания за поръчани от Клиента стоки чрез банков превод и наложен платеж.

(2) При избиране на начин на плащане чрез банков превод, “Лидкор” ООД изпраща стоките на Клиента след потвърждаване на постъпване на пълния размер на продажната цена и цената за доставка на стоките по разплащателната сметка на “Лидкор” ООД обявена на сайта www.lidkor.com. В този случай, преводните такси за изходящ превод са за сметка на Клиента, а преводните такси за входящ превод са за сметка на “Лидкор” ООД.

(3) При плащания чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката), Клиентът заплаща дължимите продажна цена и цена за доставка на куриера, извършил доставката.

Чл. 24. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на “Лидкор” ООД , а при заплащане на поръчката чрез наложен платеж – в първия работен ден след получаване на заявката.

Чл. 25. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

Намаление на обявените в сайта цени:

Чл. 26. (1) В случай на намаление на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава.

(2) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

(3) Намалението в цената на стоките не се отразява на договорите, които вече са сключени, т.е. по отношение на стоки, за които е направена заявка от Клиента и същата е потвърдена от страна на Доставчика на посочения от Клиента електронен адрес.

VI . ДОСТАВКА

Чл. 27. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан от Клиента при заявката.

Чл. 28. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената за доставката се визуализира на екрана на потребителя при осъществяване на поръчката.

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаните от Клиента стоки.

Чл. 30. Доставчикът има право да предаде стоката на посочения адрес за доставка на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 31. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 32. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Чл. 33. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента при извършване на заявката), касова бележка, товарителница;

Чл. 34. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика чрез куриер и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.

VII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Отказ от доставена стока

Чл. 36. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Чл. 37. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми “Лидкор” ООД  и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за рекламация: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Младост”, ул. „Здравко Чакъров“ № 5. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Чл. 38. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на запечатаните стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и във всички останали хипотези, посочени в чл.57 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 40. (1) След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена, включително разходите за доставка /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

(2) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Чл. 41. (1) За да упражни правата на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), който да попълни и изпрати чрез интернет страницата на Доставчика или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от Договора. В тези случаи Доставчикът изпраща потвърждение за получаване на отказа му.

(2) Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми по банков път, по посочена от Клиента банкова сметка, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 42. (1) В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да изпрати имейл до Доставчика възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми “Лидкор” ООД . Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

(2) При анулиране на поръчката “Лидкор” ООД  се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, в случай, че тя е платена преди получаване на поръчката.

В) Рекламации

Чл. 43. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

(4) Рекламацията се предявява писмено по имейл като Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка, по която да бъде възстановена заплатената сума, и адрес и телефон за контакт.  При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиентът трябва да върне стоката, обект на рекламацията, като я изпраща на адрес: Република България, гр. Варна, област Варна, Община Варна, р-н „Младост”, ул. „Здравко Чакъров“ № 5.

(6) В 1-месечен срок от завеждане на рекламацията и след преглед на върнатата стока, Доставчикът уведомява Клиента дали ще удовлетвори претенцията му, като в случай, че стоката не бъде върната, Доставчикът има право да откаже само на това основание.

(7) Транспортните разходи за куриер за връщане на стока, в случай на рекламация са за сметка на  “Лидкор” ООД . В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена, транспортните разходи за връщане на стоката обратно на Клиента, са за негова сметка.

(8) Клиентът може да заяви рекламация чрез стандартния формуляр за рекламация (Приложение № 2 към настоящите Общи условия).

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45. (1) “Лидкор” ООД  запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на електронен магазин https://lidkor.com/, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и “Лидкор” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 46. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 47. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

Чл. 48 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не се е запознал с настоящите Общи условия.

Чл. 49. “Лидкор” ООД  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки, ако стоките не са произведени от “Лидкор” ООД.

Чл. 50. Цветовете на стоките, показани в сайта https://lidkor.com/  зависят от настройките на монитора на Клиента.

Чл. 51. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.